Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti a informácie poskytnuté prevádzkovateľom

v zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a GDPR”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

1. Prevádzkovateľom podľa týchto podmienok sa rozumie:

Občianské združenie Yogitch, Kopčianska 10, 85101, Bratislava IČO: 55 661 826, v mene, ktorej koná Ing. Miriama Šnírerová (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky http://yogitch-test.northropde… a všetkých jej poddomén je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je občianské združenie: Yogitch, Kopčianska 10, 85101, Bratislava IČO: 55 661 826, v mene, ktorej koná Ing. Miriama Šnírerová (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre http://yogitch-test.northropde… a všetkých jej poddomén (ďalej ako „naša webová stránka”) a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a Yogitch o.z. nie je zodpovedné za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

Dotknutou osobou podľa týchto podmienok sa rozumie:

Návštevník predmetnej webovej stránky, budúci člen, každá fyzická osoba, ktorej OÚ spracováva prevádzkovateľ.

2. Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória OÚ, lehota na vymazanie a zverejňovanie.

P.Č. kategória OÚ Účel spracovania Právny základ spracovania Lehota na vymazanie OÚ Zverejnenie OÚ
1 e-mail Marketing
Účelom spracúvania OÚ je zasielanie newslettrov (noviniek).
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 5 rokov od
udelenia
súhlasu/do
odvolania
súhlasu
Nezverejňujú sa
2 meno, priezvisko,
titul, email,
tel. kontakt.,
podpis, adresa
(údaje
uvedené
v žiadosti)
Uplatňovanie práv a dotknutých osôb.
Účelom spracúvania OÚ je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov.
V zmysle Čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia 5 rokov od vybavenia žiadosti Nezverejňujú sa
3 meno, priezvisko,
adresu, e-mail,
telefónne číslo
a vaše
platobné
údaje.

E-shop
Účelom spracúvania OÚ je uzavretie členstva a zaplatenie členského poplatku, spracovaniu platby, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností cez webstranku http://yogitch-test.northropde…
medzi prevádzkovateľom a členom. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako
komunikačný prostriedok.

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm.
b) Nariadenia
10 rokov od
ukončenia
zmluvného
vzťahu
Nezverejňujú sa
4 meno
a priezviskom,
e-mail, heslo,
prehlaď členských poplatkov

Člen má možnosť sa na stránke http://yogitch-test.northropde… registrovať.
Členovi je umožnené zaplatiť členské aj bez registrácie. V prípade, ak sa rozhodnete zaplatiť členský poplatok prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto: Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich členských poplatkov, môžete si upravovať svoje OÚ. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Založením konta na stránke http://yogitch-test.northropde…, súhlasíte že OÚ vo vašom konte bude vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia pre združenie. Založením tohto konta nám tiež udeľujete súhlas na vyhodnocovanie a vášho správania sa to znamená, aké členské poplatky ste zaplatili.

Ak ste sa registrovali, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke bude priradené vášmu členskému kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie). Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Požívať stránku môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný.

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia
Osobné údaje
spracúvame po dobu 1 roka od
poslednej registrácie.
Nezverejňujú sa
5 titul, meno,
priezvisko,
adresa, číslo
bankového
účtu, údaje
o platbách,
telefónne
číslo, e- mail,
podpis
Účtovné doklady
Vedenie účtovníctva je štandardný ekonomický informačný systém, jadrom
ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov
V zmysle
Čl. 6 ods.
1 písm. c)
Nariadeni
a
10 rokov Nezverejňujú sa
6 web obsahuje
aj loga
jednotlivých
sociálnych
sietí tzv.
pluginy.
Online prostredie
Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (bližšie článok 3) Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz internetového prehliadača vášho príslušného koncového zariadenia na server našej webovej stránky/aplikácie a dočasne sa uložia v protokolových súboroch, takzvaných prihlasovacích súboroch. (štatistické údaje)
V zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia
každý prevádzkovateľ
sociálnej siete si
určuje dĺžku
spracovania OÚ s vo svojich
podmienkach
Nezverejňujú sa
           
           
           
           
           

3. Sociálne siete

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia. Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na týchto platformách:

Instagram,

Facebook.

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu OÚ dotknutých osôbsa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

– Facebook: https://www.facebook.com/priva…
– INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519…

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FUN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami ako občanmi, interakcia k témam k obci ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť

Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem. Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí.

Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) to obsahy a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí. Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

4. Tretie strany

OÚ sú spracúvane našimi zamestnancami, ktorí boli náležite poučení ako majú s OÚ nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

Vaše OÚ môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania členských poplatkov sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako bankám, účtovnej spoločnosti, partnerom a podobne napr.:

• Google LLC – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (nástroje pre on-line marketing),
• Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,

Ireland/Írsko (štatistiky),

• Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing), Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,
• Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,
• INSTAGRAM (marketing), Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States,
• Microsoft Corporation, Redmont 980 52 Washington, United States (sociálna sieť LINKEDIN),
• The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States (aplikácia Mailchimp),
• Účtovná spoločnosť, advokátska kancelária,
• Shopify Inc.,
• Aplikácia – Google, IOS,
• Programátori, webhosting.
• Pay Pal.
• Slovenská pošta.

5. Mladší ako 16 rokov

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento portál nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

6. Doba spracovania

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie OÚ nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 2 pri každom jednotlivom účele spracúvania OÚ.

7. Prenos do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook, Shopife, Mailchipm ). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

8. Automatizované profilovanie

Prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie a to prostredníctvom Facebook Pixel a použitím meracieho kódu Google Analytics. Prevádzkovateľ využíva tieto aplikácie za účelom optimalizácie svojich stránok.

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 11.

Facebook Pixel je kód, ktorý je umiestnený na našej webstránke. Pomocou súborov cookies, ktoré vložia automaticky do prehliadača zákazníka, dokážeme sledovať Vaše správanie na vašom webe. Facebook Pixel nám ponúka informácie o konverziách z vašich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu zákazníkov, ktorí náš web už navštívili, ale je vhodný aj na budovanie publika. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 11. Prevádzkovateľ spracúva IP, dátum a čas vyvolania stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia odkazujúce URL (URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na naše webové stránky.

9. IP adresa

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany OÚ označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej
osoby. IP adresa sa stáva OÚ ak:

IP adresa je OÚ, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),

• statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
• dynamická IP adresa bude považovaná za OÚ v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory
považované za OÚ (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.).

10. Bezpečný prenos údajov

Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

11. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

➢ Právo na opravu.

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

➢ Právo na výmaz.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,

• dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
• dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ ak sa to týka priameho marketingu vrátane profilovania,
• OÚ sa spracúvajú nezákonne,
• je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
• sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo
prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

➢ Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

– sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje
osobitný predpis,

– spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

➢ Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

➢ Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

➢ Právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

• účele spracúvania OÚ,
• kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
ak je to možné,

• dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
• práve podať návrh na začatie konania,
• zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby,
• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o
použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá soba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadala alebo podľa jej požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany OÚ.

• Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu OÚ slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

12. Cookies

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní
cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Právne základy cookies a tretie strany.

Pri cookies, ktoré využívame na štatistické účely alebo na fungovanie stránky na optimalizáciu webovej stránky používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov.

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpag…

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing, štatistické (výkonové) spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Shopify je online software určený pro tvorbu internetových obchodov. Patrí medzi najobľúbenejšie platformy pro jednoduchú realizáciu e-shopov prostredníctvom šablón.

https://www.shopify.com/legal/…

Kategória 1 Nevyhnutné /nutné cookies
  Tieto cookies sú nevyhnutné pre využívanie našich webových stránok a používanie ich funkcii. Bez týchto cookies nemôžu fungovať služby ako
nákupní košík nebo elektronická fakturácia. Cookies v tejto kategórii musí byť stále zapnuté. Sú nutné pre základnú funkciu webovej aplikácie a jej
bezpečné fungovanie. Vzhľadom k tomu, nie je možné ju vypnúť a pre ich ukladanie nie je potrebný súhlas.
Kategória 2 Funkčné cookies
  Tieto cookies slúžia k zvýšeniu funkčnosti a personalizácii, umožňujú našim webovým stránkam pamätať si vaše voľby pri prehliadaní. V cookie môžeme napríklad uložiť vaši geografickou polohu, aby bolo zaručené, že budeme zobrazovať webové stránky lokalizované pre vaši oblasť. Tiež si môžeme pamätať prvky ako veľkosť textu, písma a ďalší prispôsobiteľné prvky webu. Tieto cookies sa taktiež môžu používať k sledovaniu toho, aké produkty ste si už prehliadali, aby nedochádzalo k zbytočnému opakovaniu.
Kategória 3 Výkonové (štatistické)
  Tieto cookies slúžia k zhromažďovaniu informácii o tom, ako používate naše webové stránky. Pomáhajú nám určiť, ktoré stránky nečastejšie navštevujete. Dáta používame k optimalizácii našich webových stránok a k zjednodušení orientácie na nich. Tieto cookies rovnako slúžia k informovaniu partnerských subjektov o tom, že ste na niektorý z našich webov prešli zo stránok partnera a pokiaľ vaša návšteva pokračovala nákupom produktu alebo služby od nás, vrátane detailov o nakúpenom produkte alebo službe. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookie sú združované, a sú teda anonymné.
Kategória 4 Cookies tretích strán
Kategória 1 Nevyhnutné /nutné cookies
  Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole. Príkladom toho je, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Stránka nemôže mať ani kontrolu nad ukladaním, ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto tretích strán.
   
   
   
   

Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na http://yogitch-test.northropde… používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Postup pri odstránení cookies:
Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov
• Mozilla: https://support.mozilla.org/sk…
• Chrome: https://support.google.com/chr…
• Explorer: https://support.microsoft.com/…
• Opera: help.opera.com
• Safari: support.apple.com

Využívame tieto cookies pre web Yogitch.

http://yogitch.sk

Prevádzkové (nutné/nevyhnutné.)

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do typ
cart_sig Shopify Tento súbor cookie nastavuje služba Shopify a používa sa v spojení s
pokladňou obchodu
2 týždne Potrebné
secure_customer_sig Shopify Shopify Tieto cookies sa nastavujú na webových stránkach postavených na platforme Shopify a používajú sa v spojení s prihlásením člena. 20 rokov Potrebné
_orig_referrer Shopify Shopify Tento súbor cookie je nastavený webovou stránkou postavenou na platforme Shopify a používa sa v spojení s nákupným košíku. 2 týždne Potrebné
__cfduid Shopify Cookie sa používajú na identifikáciu jednotlivých klientov za zdieľanou IP adresou a na aplikovanie nastavení zabezpečenia na základe jednotlivých klientov. Nezodpovedá žiadnemu ID používateľa vo webovej aplikácii a neuchováva žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb. 4 týždne Potrebné
         

Štatistiky/výkonné

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_gat Google
Analytics
Tento súbor cookie je nainštalovaný programom Google Universal Analytics na zníženie rýchlosti žiadostí o obmedzenie kolízie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou. 1 minútu Výkonné
_shopify_sa_t Shopify Tento súbor cookie je nastavený firmou Shopify a používa sa na analytické účely týkajúce sa marketingu a odporúčaní 30 minút Analytics
_y Shopify Tento súbor cookie je spojený s analytickým balíkom služby Shopify. 1 rok Analytics
_shopify_fs Shopify Tento súbor cookie je spojený s analytickým balíkom služby Shopify 1 rok Analytics
_shopify_sa_p Shopify Tento súbor cookie je nastavený firmou Shopify a používa sa na analytické účely týkajúce sa marketingu a odporúčaní 30 minút Analytics
_shopify_s Shopify Tento súbor cookie je spojený s analytickým balíkom služby Shopify 30 minút Analytics
_shopify_y Shopify Tento súbor cookie je spojený s analytickým balíkom služby Shopify 1 rok Analytics
_landing_pa
ge
Shopify Tento súbor cookie je nastavený webovým serverom postaveným na platforme Shopify a používa sa na sledovanie vstupných stránok. 2 týždne Analytics
_gid Google Analytics Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako webová stránka funguje. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z
ktorého pochádzajú, a stránok sa zobrazujú v anonymnej podobe.
1 deň Analytics
_ga Google Analytics Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Cookie sa používajú na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a sledovaní využívania stránok pre analytický prehľad stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov.

2 roky

Analytics
_s Shopify Tento súbor cookie je spojený s analytickým balíkom služby Shopify 30 minút Analytics

Marketing

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
fr Facebook Cookie nastavuje Facebook, aby používateľom zobrazoval relevantné reklamy a meral a vylepšoval reklamy. Cookie tiež sleduje správanie používateľa na webe na stránkach, ktoré majú Facebook pixel alebo sociálny doplnok 2 mesiace Marketing
_fbp Facebook Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Facebook tak, aby zobrazoval reklamu na Facebooku alebo na digitálnej platforme založenej na reklame Facebook po návšteve tejto webovej stránky. 2 mesiace Marketing
         

13. Máte otázky ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania OÚ, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

názov občianského združenia: Yogitch, o.z.
sídlo: Kopčianska 10, 851 01, Bratislava
IČO: 55 661 826

Kontaktné údaje: e – mail/tel. číslo.: yogitchsk@gmail.com
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
názov občianského združenia: Yogitch o.z.
sídlo: Kopčianska 10, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje: e – mail: yogitchsk@gmail.com

14. Závrečné ustanovenia

Tieto aktualizované informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2022 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.